Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Duijts International Trading (DIT) B.V.

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop en leveringen tussen Duijts International Trading (DIT) B.V. (hierna ”DIT” genoemd) en haar klanten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze nader schriftelijk tussen DIT en haar klanten worden overeengekomen.

Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met de algemene voorwaarden van een klant gelden uitsluitend de voorwaarden van DIT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


2. Contract

Alle aanbiedingen/offertes van DIT zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door het origineel of een afschrift van de aanbieding/offerte voor accoord te ondertekenen en aan gebruikster te doen toekomen danwel door een mondelinge opdracht van de klant en schriftelijke acceptatie door de gebruikster. Dit geldt eveneens voor de inhoud van de levering. Wijzigingen en aanvullingen van de order zijn voor DIT slechts bindend, wanneer ze schriftelijk bevestigd worden of nader schriftelijk overeengekomen worden.


3. Levering

De levering geschiedt zowel in als buiten Nederland op het door de klant aangegeven adres. De levering wordt geacht te hebben plaats­gevonden zodra DIT de te leveren zaken ter transport aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde heeft aangeboden of ter transport heeft meegegeven of door voor deze laatste zijn meegenomen.

Voor zover deze niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de orderbevestiging, gelden er geen vaste leveringstermijnen.

De levering gebeurt met het voorbehoud, dat DIT de eigen levering zelf correct en tijdig ontvangt. DIT is niet verantwoordelijk voor gebrekkige beschikbaarheid van de door haar te gebruiken (hulp)materialen en grondstoffen.

De verzending gebeurt op kosten en risico van de klant, waarbij de wijze van vervoer wordt bepaald door DIT.

Leveringen gebeuren in gebruikelijke handelskwaliteit. Redelijke wijzigingen op grond van fabricage en/of verdere ontwikkelingen worden door de klant aanvaard als zijnde in overeenstemming met het contract.

De vorm, kleur en uitvoering van de door DIT gemaakte reclameopdrukken, alsook het aanbrengen van reclameopdrukken op het ­reclameartikel gebeurt op een wijze die DIT het doeltreffendst acht voor relcamedoeleinden. Voor zover er met de klanten geen andere afspraken gemaakt werden, is DIT vrij in de vorm en uitvoering van de reclameopdrukken.

Een door DIT te betalen schadevergoeding op grond van een toerekenbare tekortkoming kan nooit hoger zijn dan 10% van de wederprestatie van de klant.


4. Materiaal en klantspecifieke uitvoeringen

Voor materialen en drukmaterialen wordt de feitelijke kostprijs aangerekend. Bij klantspecifieke uitvoeringen ligt de exclusieve aansprakelijkheid voor auteursrechten en aanverwante rechten bij de klant. De minimale orderprijs voor klantspecifieke uitvoeringen die afwijken van het assortiment bedraagt 1.000,00.


5. Prijzen

De in de overeenkomst genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de overeenkomst en de levering van zaken, de prijzen van de grondstoffen, (hulp) materialen, de lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere vastenfactoren wijziging ondergaan – al dan niet tengevolge van voorziene omstandigheden – is DIT gerechtigd de in de overeenkomst vermelde prijzen aan te passen aan de wijzigingen als bedoeld. Bij verhoging van de prijzen binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij het om wettelijke prijsverhogingen gaat. Bij levering zowel in als buiten Nederland zijn de prijzen inclusief de volgens de (meest recente) Incoterms, welke zijn opgesteld door de Internationale Chamber of Commerce, voor rekening van de klant komende kosten en
exclusief de kosten die volgens deze in het handelsverkeer geldende regels voor rekening van de klant komen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Daarbij geldt dat de verpakkingskosten zijn begrepen in de prijs. De verzendings- en transportverzekering is niet in de prijs begrepen.


6. Betalingen

Betalingen van alle facturen dient uitsluitend door of namens de klant-wederpartij tevens debiteur te geschieden in de overeengekomen ­valuta. Betalingen heeft eerst plaatsgevonden zodra het gefactureerde bedrag op een bank- of girorekeing van DIT is ontvangen. DIT is steeds gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, om voor of tijdens de uit te voeren overeenkomst voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Weigert de klant voldoende zekerheid te verschaffen dan is DIT gerechtigd de over eenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en kosten. De levering onder rembours of tegen vooruitbetaling blijft voorbehouden. Facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Vanaf deze datum worden moratoire interessen aangerekend gelijk aan de depositorente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 6,25%. DIT behoudt zich het recht voor een hogere schadeclaim in te dienen wegens achterstallige betaling. Indien DIT de vordering op de
klant ter incasso uit handen geeft, is de klant voorst aan DIT alle
­buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, welke zijn gemaakt om de klant tot betaling over te laten gaan. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is DIT bevoegd om de uitvoering van de desbetreffende opdracht, alsmede eventuele andere opdrachten van de klant op te schorten totdat aan de betalingsver­plichtingen geheel is voldaan, inclusief die van de nadere opdrachten, zulks ongeacht enige kredietfaciliteit aangegaan ten behoeve van de klant, danwel is DIT bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding en per vordering van de oudste bij DIT openstaande vordering en per vordering eerst tot voldoening van de daarop betrekking hebbende rente en kosten en pas daarna op het factuurbedrag. DIT is bevoegd tot het factureren in zogenaamde ­deelfacturen, waarop het vorenstaande eveneens van toepassing is. De klant heeft enkel recht op compensatie of inhouding van betaling in geval van onbestreden of in rechte vastgestelde vorderingen. Over­dracht van vorderingen tegen DIT is uitgelsoten.


7. Eigendomsvoorbehoud

DIT behoudt de eigendom van alle door haar geleverde waren totdat de klant al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, is nagekomen. Indien de klant enige in de vol-zin bedoelde verplichtingen niet nakomt, is DIT gerechtigd zonder nadere in verzuimstelling van de klant de waren terug te nemen. Bovendien is DIT dan niet verplicht om bij een gedeeltelijke betaling enig bedrag te restitueren aan de klant, terwijl DIT niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade ook, die de klant daardoor leidt danwel kan leiden. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DIT te bewaren. Zolang de eigendom van zaken nog niet berust bij DIT is de klant niet bevoegd deze te vervreemden anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, te verpanden, danwel op enige andere wijze derden enig recht op aansprakelijkheid daarop te verlenen. Indien de klant in strijd handelt met het in
de vorige zin bepaalde, is hij verplicht zijn vorderingen terzake aan DIT te cederen. Zodra DIT aan de klant met een beroep op deze bepaling te kennen heeft gegeven de waren terug te zullen nemen is het de klant niet meer toegestaan de waren te vervreemden ook niet in het kader van de bedrijfsvoering. De klant is verplicht tegenover derden ondubbelzinnig te doen blijken van de eigendomsrechten van DIT.


8. Reclame/Garantie

De klant is verplicht de zaken direct na levering op aantal en deugdelijkheid te onderzoeken. De kwaliteitsachteruitgang of gebreken die ontstaan na de levering zijn voor rekening en risico van de klant. Reclame dient schriftelijk plaats te vinden binnen 48 uur na de datum van levering. DIT is bevoegd in geval van reclame d.m.v. een of meer deskundigen zich van de hoedanigheid van het geleverde te overtuigen respectievelijk te doen vaststellen. DIT kan ter controle of voor de afhandeling van een reclame eisen, dat de waren op haar kosten en instructie teruggezonden worden. Bij een gerechtvaardigde, tijdig ingediende reclame kan DIT de waren naar keuze vervangen of bewerken. Vergoeding van vervolgschade is uitgesloten. DIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbreken van een gegarandeerde eigenschap. Voor overige kan DIT niet aansprakelijk gesteld worden voor eenvoudige nalatigheid. De aansprakelijkheid van DIT beperkt zich tot vergoeding van typisch aanwezige schade.


9. Afbeelding van reclameopdrukken

DIT behoudt zich het recht voor, het aan de klant geleverde artikel resp. het reclameopschrift af te beelden voor reclamedoeleinden.


10. Geschillen

In alle geschillen welke tussen DIT en een klant zullen ontstaan is de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht bevoegd hiervan kennis te nemen.


11. Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlandse recht. De toepasbaarheid van de eenvormige Haagse koopwetten en van UN-kooprecht is uitgesloten. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse en de anderstalige versies van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie doorslaggevend.

08-08-2015, te Gorinchem